Build Bridge Bond Methodiek

De Build Bridge Bond®-methodiek voor duurzaam merkleiderschap is een wetenschappelijk onderbouwde managementmethodiek om sterke missie-gedreven merken, pro-sociale en duurzame organisaties, merkvertrouwen en duurzame merkrelaties te bouwen.
De methodiek ziet een merk als de (vertrouwens)relatie tussen het merk(organisatie) en haar gebruikers, belanghebbenden (stakeholders) en publiek. Het is de totale (holistische) merkervaring (gedachten, gevoelens en gedragingen) die een gebruiker (collectief of persoonlijk) associeert met het merk, afgeleid van consistente overtuigingen en congruente waarden. In essentie gaat de methodiek over het verbinden van mensen en merken op basis van duurzaam vertrouwen.Gevalideerde methodiek
De Build-Bridge-Bond®-methodiek is in 2012 ontwikkeld door Drs. H.S. (Erik) Schoppen en is door hem onderzocht aan de Rijksuniversiteit Groningen (Gedrags- en Maatschappijwetenschappen) tijdens zijn promotieonderzoek naar duurzaamheidsvertrouwen (duurzaam merkvertrouwen). De methodiek behandeld mentaal merkbeleid vanuit zowel macro-economisch, merkstrategisch als neurowetenschappelijk perspectief, en is toepasbaar voor strategische brand- en designmanagement vraagstukken waarin merkperceptie, -beleving, -interactie en -vertrouwen een integrale rol spelen.

Psychologisch en sociologisch inzicht
De op de mens, markt en maatschappij gerichte merkleiderschap- en managementmethodiek verschaft, naast kennis over duurzaam leiderschap, vertrouwen en gedragsverandering, ook psychologisch en sociologisch inzicht in menselijk beslissingsgedrag, emoties, motivaties en drijfveren. ‘Human centered’ innovatie- en merkbeleid kan leiden tot meer bewustwording en betrokkenheid, sterkere merkrelaties en een robuuster merkvertrouwen. Met als resultaat een sterker, zelfstandig en pro-socialer merk en een duurzaam hogere merkmeerwaarde (brand equity).

Neurowetenschappelijk perspectief
De methodiek laat vanuit neurowetenschappelijk perspectief de overbruggende fases zien om vanuit visie en vastgestelde kernmerkwaarden (die de basis vormen van de merkidentiteit) te komen tot een duurzame merkrelatie door persoonlijke merkinteractie (brand dialogue) en het creëren van positieve mentale gebruikerservaringen (brand experience) die het imago en de merkloyaliteit versterken (brand reputation). Met als doel een emotionele vertrouwensband te vormen met de gebruiker (brand loyalty). De methodiek verschaft daarnaast inzicht in de menselijke perceptie-, geheugensystemen en besluitvormingsprocessen.

Drie transitiefasen in de methodiek
De methodiek bestaat in essentie uit drie transitiefasen; Build (Merkbouwfase), Bridge (Overbruggingsfase) en Bond (Merkbindingsfase). Deze fasen overlappen elkaar deels op de vier merkpijlers die een merk fysiek en mentaal gestalte geven, te weten Identiteit (merkverschijning), Positionering (merkbetekenis), Beleving (merkgedrag) en Loyaliteit (merkvertrouwen). De BBB-methodiek ziet merkbeleid niet alleen als kritische succesfactor (key business driver), maar ook als sturend en gedragsveranderend instrument dat zowel intern op de organisatie als extern op de eindgebruiker gericht is. In de BBB-structuur is de opbouw vanuit beide invalshoeken (merkorganisatie en gebruiker) goed te zien.MERKBOUW
[Merkgeloofwaardigheid]


Bewustwording (van Belang naar Belofte)
Het ontwikkelen van een (expliciet) herkenbare en betekenisvolle waarde-propositie, gebaseerd op de duurzame lange termijn doelstellingen van de merkorganisatie.

OVERBRUGGING
[Merkoverweging]


Beïnvloeden (van Belofte naar Beleving)
Het overbruggen van de mentale vertrouwenskloof door het bieden van een oplossing die het mogelijk maakt een unieke en relevante ervaring te hebben die deelbaar is.

MERKBINDING
[Merkbevestiging]


Betrekken (van Beleving naar Belang)
Het verkrijgen van duurzaam merkvertrouwen van stakeholders en gebruikers door het bevestigen van de relatie en op (impliciet) gedrag gebaseerde keuze(s).

Merkidentiteit
(perceptie)
Merkpositionering
(cognitie)
Merkbeleving
(gedrag)
Merkloyaliteit
(vertrouwen)

Wilt u meer informatie over hoe u de BBB-methodiek kunt inzetten? Klik hier voor de mogelijkheden.